Bezpečnosť a ochrana osobných údajov


Kto sme

Internetovú stránku https://www.artattack.sk prevádzkuje podnikateľský subjekt:
Katarína Hudáková, Belinského 1044/25, 85101 Bratislava
IČO 469 636 18 DIČ 108 074 8669
neplatca DPH, zapísaný na Okresnom úrade Bratislava pod číslo živnostenského registra: 110-220456.

Podnikanie vykonáva na prevádzkarni so sídlom:
Račianska 78, 83102 Bratislava

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Podnikateľský subjekt Katarína Hudáková, ako správca Vašich údajov prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi zaobchádzané v súlade:
1. so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
2. s GDPR (General Data Protection Regulation) európskym nariadením č. 2016/679
3. v súlade s Obchodnými podmienkami podnikateľského subjektu Katarína Hudáková.

Aké údaje zhromažďujeme a prečo?

Pre naplnenie obchodnej zmluvy, teda dodanie Vami objednaného tovaru, od Vás potrebujeme poznať meno (prípadne meno firmy, IČO a kontaktnú osobu), adresu (dodaciu a prípadne fakturačnú), telefónny a mailový kontakt. Ďalej potom evidujeme Vaše obchodné transakcie u nás. V prípade vyzdvihnutia objednávky, ktorá bola uhradená vopred prostredníctvom internetu, pri vyzdvihnutí reklamácie, či pri preplatení dobropisu od Vás môžeme požadovať predloženie identifikačného dokladu (OP alebo CP), a to za účelom predchádzania vzniku škôd a zamedzeniu legalizácie príjmov výnosov pochádzajúcich z trestnej činnosti. Bez predloženia niektorého z týchto dokladov Vám môžeme odmietnuť tovar či peniaze vydať / preplatiť.

K čomu údaje slúžia?

Pre realizáciu obchodnej transakcie a dodanie tovaru na Vami určené miesto s Vami potrebujeme komunikovať a poznať vyššie spomenuté údaje a tieto získame pri Vašej registrácii, a to buď trvalo, alebo dočasne. Keďže sú tieto Vaše osobné údaje získavané za účelom realizácie obchodnej transakcie, resp. resp. na splnenie našej povinnosti vyplývajúcej z obchodnej zmluvy uzatvorenej s Vami, nie je nutný Váš výslovný súhlas.

Na účely marketingovej komunikácie a zlepšenia našich služieb používame Vaše údaje iba v prípade, že aktívne súhlasíte s použitím Vašich údajov na tento účel. Súhlas so spracúvaním osobných údajov pre marketingové účely vyjadríte zaškrtnutím políčka “dostávať novinky z ArtAttack Shopu”. Súhlas sa nachádza v registračnom formulári a pred odoslaním objednávky, teda vždy pred spracovaním Vašich údajov.

Akým sprostredkovateľom Vaše dáta poskytujeme?

Na naplnenie spomínaných účelov poskytujeme Vaše osobné údaje týmto tretím stranám:

Websupport, s.r.o – poskytovateľ hostingu webových stránok artatttackshop.sk, KLIK na ich Obchodné podmienky, bod.13
Slovenská pošta, a.s. sprostredkovateľ doručenia objednávky, KLIK na ich Ochranu osobných údajov
Wordpress / Woocommerce
Google Analytics – analýza webových stránok, KLIK pre ich Privacy Policy
Facebook – sprostredkovateľ pre možnosť registrácie, KLIK na Prcincípy týkajúce sa súkromia
Paypal – platobné procesy na strane sprostredkovateľa, KLIK pre ich Privacy Policy
Mailchimp – zasielanie newslettrov resp. distribúcia mailov, KLIK pre ich Privacy Policy
Besteron – poskytovateľ platobnej brány
First Data – poskytovateľ platobnej brány

Na ako dlho Vaše osobné údaje uchovávame?

Vaše osobné údaju budeme spracovávať po dobu vybavenia Vašej objednávky. Ďaňový zákon nám následne prikazuje Vaše údaje uchovávať ešte po dobu 10 rokov.

Spracovanie emailu na marketingové účely budeme spracovávať najviac na dobu 2 roky v prípade, že o zruenie zasielania nepožiadate skôr.

Ako môžete uchovávanie Vašich údajov ovplyvniť?

Máte právo na vzPo zalogovaní do eshopu artattackshop.sk môžete tieto údaje editovať či mazať. (Z účtovných dôvodov nie je možné editovať fakturačné údaje). V prípade, že chcete Vašu registráciu úplne zrušiť, stačí poslať e-mail na shop@artattack.sk.
V prípade bezpečnostného incidentu (strata či krádež údajov) budete o ňom informovaný v rozsahu zoznamu údajov, ktoré o vás zhromaďujeme a bude nahlásený Úradu na ochranu osobných údajov do 72 hodín od zistenia incidentu.
Máte právo na vyžiadanie si zoznamu údajov, ktoré o vás zhromažďujeme a ich výmaz v prípade, že nebudeme zákonne povinní si údaje ponechať. O tejto skutočnosti Vás budeme informovať.

Ako používame cookie

Tieto informácie nájdete v samostatnom článku.