Dekriminalizácia konope na Slovensku?


Všeobecná deklarácia ľudských práv hovorí, že každý má právo na život, slobodu a osobnú bezpečnosť a každý je pri výkone svojich práv a slobôd podrobený len takým obmedzeniam, ktoré stanoví zákon a ktoré slúžia výhradne len preto, aby bolo zaručené uznanie a zachovanie práv a slobôd ostatných a aby sa vyhovelo spravodlivým požiadavkám morálky, verejného poriadku a všeobecného blaha v demokratickej spoločnosti. Osobná sloboda je zaručená aj v Ústave SR.

Táto sloboda je však okliešťovaná rôznymi zákonmi, ktoré sú určite správne, ak ide o zaručenie práv a slobôd iných a o požiadavky morálky, verejného poriadku a všeobecného blaha. Mali by sa však tieto obmedzenia týkať aj konope alebo iných drog? Tento článok sa nechce venovať legalizácii konopy, aj keď by sa mohol, preto tu uvediem len v skratke niekoľko faktov.

Užívatelia a pestovatelia konope nijako nezasahujú do slobôd a práv iných ľudí, otázkou zostávajú len požiadavky morálky, verejného poriadku a všeobecného blaha.

Morálka hovorí o tom, čo je dobré a správne z pohľadu spoločnosti a čo nie. Čo sa týka užívania konope, dalo by sa o tom veľa diskutovať. Na Slovensku už máme jednu legálnu drogu, ktorá je porovnateľná a dokonca ešte horšia, čo sa týka dôsledkov jej užívania. Je ňou alkohol. Táto droga je však morálne v poriadku. Je to však, myslím, len dôsledok jej dlhého používania v našej kultúre. Ak by sa takáto droga objavila teraz, iste by nebola morálne tolerovaná. Otázka verejného poriadku je bezpredmetná. Samotným užívaním alebo pestovaním konopy sa verejný poriadok ohrozovať nemôže. Situácia je tu podobná ako pri užívaní tabakových výrobkov.

Všeobecné blaho spoločnosti by možno mohlo byť ohrozené zdravotnými rizikami, s ktorými je užívanie konope spojené. Zvýšenie chorobnosti užívateľov konopy vedie k zvýšenej práceneschopnosti a tým k zníženiu ekonomickej užitočnosti. Hovorí sa tiež o zvýšenej pasivite užívateľov konope. Je však otázne na koľko sú spomínané zdravotné riziká závažné a tiež pravdivosť spomínaného výroku. Za nezákonné by sa potom mohlo považovať napríklad aj prejedanie, konzumácia alkoholu, či fajčenie.

Zákon užívanie konope priamo nezakazuje, ale znemožňuje to nepriamo. Pýtam sa však, či je to správne. Človek neobmedzuje práva a slobody iných, otázkou stále zostáva len ohrozenie morálky a všeobecného blaha. Dochádza potom ku kriminalizovaniu ľudí, ktorí v podstate ani nič zlé nerobia, len užívajú drogu, čo ani nie je trestné.

Aký dôsledok to potom má pre pravidelných užívateľov konope a pre spoločnosť ako celok? Inak úspešní a produktívni ľudia sú zatváraní do väzenia, zničia si svoju kariéru, povesť, rodinu, … Predtým prinášali spoločnosti úžitok a potom na nich spoločnosť dopláca. Tiež ani takýto trest väčšinou neodradí bývalých trestancov od ďalšieho užívania konope. Majú potom takéto represie zmysel? Ich dôsledky nie sú ešte horšie ako dôsledky trestných činov, za ktoré sú udeľované?

Dekriminalizácia konope na Slovensku by mala byť otázkou zdravého rozumu.

Autorka Zuzka je študentkou 3.ročníka doktorandského štúdia na FEI STU v Bratislave, odbor kybernetika.

Páči sa vám tento článok? Odporučte ho svojim priateľom a známym. Nepáči sa vám tento článok? Odporučte ho svojim nepriateľom a neznámym.