Výstava – Skryté posolstvá


V nitrianskej Mestskej taverne Dreváreň sa dňa 11. februára uskutoční slávnostné otvorenie tematickej výstavy štyroch mladých umelcov pod názvom „Skryté posolstvá“. Ako už názov prezrádza téma skryté posolstvá je základnou inšpiráciou pre vzniknuté diela. Samo umenie tvorí samostatnú kategóriu v poznávaní a prežívaní človeka. Výstava rešpektuje tieto hlbšie pravdy, ktoré ako reč symbolov nechávajú informáciu nedopovedanú aby človek mohol ďalej bádať a vytvárať si asociácie so svojou osobnou realitou. Skryté sú veci nedopovedané ako staroveký symbol, ktorého jazyk dávno zanikol a význam nepoznáme. No aj skrz tento nedostatok v nás niečo prehovára a nachádza hlbšie súvislosti. Vydajme sa spolu za objavovaním tohto vnútorného tajomstva, pretože posolstvo musí byť vypovedané. Svoje umenie vám predstaví Tomáš Bulla vo forme sôch z dreva, súčasnú maľbu vychádzajúcu z graffiti umenia prezentujú Ivan Greguš, AERO310 a okrem sôch či malieb vás môže zaujať aj abstraktné fotografické umenie v podaní Juraja Osmaslava Peťovského.

Juraj Osmaslav Peťovský / Abstraktná fotografia
Autor sa snaží predstaviť umenie, do ktorého preniká objektívna fyzická skutočnosť ako prostriedok pre vytvorenie imaginatívnych priestorov na základe individuálneho „vlastného“ poznania sveta. Používa fotografické médium ako nástroj pre uchopenie skutočnosti svetlom a najnovšie digitálne technológie využíva pre ďalšie manipulácie s obrazom. Autorova filozofia zobrazovania je založená na uzatváraní abstraktných obrazov do jednotných harmonických tvarov pomocou zrkadlenia a množenia fragmentov nasnímanej skutočnosti. Inšpiráciu čerpá z okrajových častí nášho “reálneho” sveta mikrokozmos, makrokozmos a z vedeckého poznania človeka. Motívom jeho obrazov sa stávajú prírodné javy a predmety, ktoré zachytáva dvoma spôsobmi. Prvý spôsob je zachytenie okamihu v naaranžovanom priestore, a tak sa čas nedostáva vo väčšej miere do vzťahu so svetlom a predmetom. Pri druhom spôsobe čas zohráva významnú rolu vo vzťahu predmet a prienik svetla jeho hmotou. Pri jeho tvorbe sa obraz stáva vizuálnym tajomstvom plným tvarov, ktoré si každý prečíta podľa svojej fantázie.

AERO310 / maľba
Je graffiti writer z Nitry. Graffiti sa venuje 10 rokov, no pseudonym Aero310 používa od roku 2005. Venuje sa hlavne monumentálnym exteriérovým maľbám ( v graffiti jazyku: piece, mural ), ale aj maľbe na plátno, na ktorom nie vždy pracuje s celým menom, ale len prvým písmenom, ktoré je aj začiatočným v abecede. Týmto prístupom sa z graffiti v jeho tvorbe stáva symbol, ktorý spĺňa obsahovú stránku: písmo a formu transformuje do nekonečných podôb.

Ivan Greguš / maľba
Študoval úžitkovú maľbu a v roku 2011 zavŕšil štúdium na katedre Masmediálnej komunikácie a reklamy. K farbe v spreji začal inklinovať medzi 14.-15. rokom života a odvtedy sú graffiti a street art súčasťou jeho života. Zaujímavý a pre nezainteresovaných ľudí nepochopiteľný komunikačný kanál, vďaka ktorému sa inak pozerá na svet okolo. Pri práci používa najčastejšie techniku maľby sprejom, akrylovými farbami, koláž, šablóny a kombinácie týchto techník. Vo svojej tvorbe naráža na kontrastnosť chladných prvkov technických predmetov/objektov so živými časťami ľudského tela (oči, anatómia a pod.), čím sa v maľbe snaží prelínať neživé so živým a naopak, vyúsťujúce až do abstrakcie.

Tomáš Bulla / Komorné plastiky – sochy
K zhmotneniu predstáv si zvolil drevo. Možno pre jeho ľahkú dostupnosť, ale najmä pre široké možnosti tvarového spracovania . Drevo – tradičný materiál – pretvára do netradičných, zdanlivo nemožných tvarov ( čím sa snáď potvrdzuje známe :“Všetko je možné, stačí si to len predstaviť“). Pri tvorbe je prvotným motívom predstava – automatická, podvedomá, abstraktná. Konkrétnu myšlienku pridáva často až neskôr vo fáze tvorby. Pričom inšpiráciu vtedy nachádza v psychológii (v človeku), v duchovne i vo vesmíre. Sochám sa snaží vdýchnuť jednoduché, čisté „oku lahodiace“ línie. Hlavným cieľom tvorby je zhmotnenie vizuálnej predstavy autora a príjemné pôsobenie na človeka pomocou harmonických tvarov.

Miesto konania výstavy: DREVÁREŇ – Mestská taverna / Štefanikova trieda 54, 949 01 Nitra
Vernisáž: sobota, 11. februára 2012 o 18.00 hod.

neboli nájdené žiadne obrázky

Páči sa vám tento článok? Odporučte ho svojim priateľom a známym. Nepáči sa vám tento článok? Odporučte ho svojim nepriateľom a neznámym.